Amazon Kinesis Data Analytics is now available in the Europe (Milan) AWS region

Amazon Kinesis Data Analytics is now available in the Europe (Milan) AWS region.